Буцаалт
09.07.19 21:09:27

www.myshop.mn нь захиалга өгөгдсөнөөс хойш ажлын 4 цагийн дотор ирсэн буцаах хүсэлтийг хүлээн авна.
Үйлчлүүлэгч нь захиалгаа бүрэн болон хэсэгчлэн буцаасан тохиолдолд төлсөн төлбөрийн харгалзах дүнг үйлчлүүлэгчид буцаан олгоно. Төлбөр буцаахад банкны үйлчилгээний төлбөрийг үндсэн дүнгээс суутган авна. Энэ нь тус сайтанд орж байгаа шимтгэл биш гэдгийг анхаарна уу. Бараа тус бүрийн мэдээлэлд тухайн барааг хүргэж өгөх эсэх, хаана ямар үнэ тарифаар хүргэж өгөх мэдээлэл бичигдсэн байгаа.